rozłączniki, przełączniki, rozłączniki bezpiecznikowe oraz w obudowach

Oferta

zgodnie z normą PN-93/E-06150/30 (IEC 947-3)

Wszystkie oferowane przez KATKO rozłączniki spełniają wymogi norm w zakresie izolacyjności i klasyfikowane są jako rozłączniki izolacyjne lub też rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami. Rozłączniki izolacyjne, zgodnie z normami, zapewniają odcięcie zasilania od instalacji przez oddzielenie jej od źródła energii elektrycznej ze względów bezpieczeństwa są więc to aparaty elektryczne zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa obsługi instalacji, w której są zastosowane.

KATEGORIE UŻYTKOWANIA
Kategorie użytkowania określają przewidziane zastosowanie rozłącznika w zależności od typu odbiorników, które będą przez niego zasilane.
Normy wyróżniają następujące kategorie użytkowania:
AC-20 DZIAŁANIE BEZ OBCIĄŻENIA
AC-21 ŁĄCZENIE OBCIĄŻEŃ REZYSTANCYJNYCH
AC-22 ŁĄCZENIE OBCIĄŻEŃ MIESZANYCH REZYSTANCYJNYCH I INDUKCYJNYCH
AC-23 ŁĄCZENIE OBCIĄŻEŃ SILNIKOWYCH LUB INNYCH OBCIĄŻEŃ O WIELKIEJ INDUKCYJNOŚCI


Zgodnie z normami przy badaniu zdolności znamionowych załączania i wyłączania przyjmuje się wskaźnik cosinusa φ o wartościach:
AC-21 cosφ=0,95
AC-22 cosφ=0,65
AC-23 cosφ=0,45 dla rozłączników do 100A i 0,35 dla rozłączników powyżej 100A


KATKO w oznaczeniach swoich rozłączników zawsze podaje prąd dla kategorii AC-22 przy 690V.
Kod oznaczeniowy rozłączników, w części cyfrowej, składa się z cyfry określającej ilość pól rozłącznika ( 3, 4, 6, 8), następnie podawany jest właśnie prąd roboczy w kategorii użytkowania AC-22 dla 690V wyrażony dwoma lub więcej cyframi. Rozszyfrowując przykładowe oznaczenie KU363 wiemy, że jest to rozłącznik 3-polowy dla prądu 63A przy AC-22/690V.
Porównując rozłączniki KATKO z rozłącznikami innych producentów należy sprawdzić czy prądy robocze podane są dla takiej samej kategorii użytkowania (niektórzy producenci podają prądy robocze dla kategorii AC-21).

WYTRZYMYWANE ZNAMIONOWE NAPIĘCIE UDAROWE Uimp
Dla większości rozłączników produkowanych przez KATKO wartość szczytowa udaru napięciowego wytrzymywanego bez uszkodzeń wynosi 8kV co pozwala na stosowanie ich jako rozłączniki główne umiejscowione na początku instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci elektroenergetycznej.

TEMPERATURA PRACY
Normalna temperatura pracy dla rozłączników KATKO powinna zawierać się w przedziale od -20 do +400C. W przypadku pracy rozłączników w temperaturach powyżej 400C należy uwzględnić obniżenie parametrów prądowych zgodnie z podanym poniżej wykresem, reprezentującym poziom obciążenia maksymalnego w funkcji temperatury.

wykres temperatur

Producenci już w ofercie

partnerzy